Voedselbank Texel

Privacyverklaring

Privacyverklaring in relatie tot (potentiële) klanten van Voedselbank Texel

De Stichting Voedselbank Texel verleent haar diensten op basis van volstrekte anonimiteit van de deelnemers, tenzij het opgeven van (een deel van) de anonimiteit noodzakelijk is om haar dienstverlening mogelijk te maken.

De Voedselbank Texel geeft hiermee richting aan haar privacybeleid en laat zien hoe zij de privacy van de deelnemers waarborgt, beschermt en handhaaft.

Deze verklaring geeft een toelichting op de verwerking van persoonsgegevens van de deelnemers van de Voedselbank Texel en is in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgesteld.

Wij maken u er op attent dat wij de persoonsgegevens (uitsluitend) zullen gebruiken indien en voorzover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de doelstelling van Voedselbank Texel. Daarnaast zullen wij de persoonsgegevens ook gebruiken indien en voorzover wetgeving ons daartoe verplicht.

Wat zijn persoonsgegevens?
In zijn algemeenheid worden onder persoonsgegevens verstaan: alle tot de persoon herleidbare gegevens.

Welke persoonsgegevens registreren en verwerken wij van de deelnemers?
- Naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en overige voor de
  communicatie met de deelnemer -dan wel met partijen die met de verleende dienst direct te maken hebben- benodigde
  gegevens;
- Naam en contactgegevens van de bij de deelnemer inwonende gezinsleden en/of van de wettelijk vertegenwoordiger van de
  deelnemer;
- Gegevens omtrent, religie, dieet, medische indicaties, zorgplannen.

Voor welke doeleinden verwerkt de Voedselbank Texel de persoonsgegevens van de deelnemers?
De Voedselbank Texel gebruikt/verwerkt de persoonsgegevens voor:
- de dienstverlening aan de deelnemers;
- het doen van noodzakelijke opgaven aan de gemeente Texel met betrekking tot het functioneren van de Voedselbank Texel zelf;
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hierbij wordt met nadruk aangegeven dat nimmer méér persoonsgegevens worden verstrekt dan strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij worden gevraagd.

Aan wie worden de persoonsgegevens van deelnemers verstrekt?
Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan de vrijwilligers werkzaam bij de Voedselbank Texel.
Een vrijwilliger krijgt uitsluitend die persoonsgegevens welke hij of zij op dat moment nodig heeft voor de werkzaamheden.

Hierbij wordt nomaals en met nadruk aangegeven dat nimmer méér persoonsgegevens worden verstrekt dan strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij worden gevraagd.

Hoe gaat de Voedselbank Texel met de persoonsgegevens van de deelnemers om?
De Voedselbank Texel bewaart de persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en ook overigens conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Binnen de Voedselbank Texel mogen medewerkers en vrijwilligers de persoonsgegevens alleen gebruiken/verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De medewerkers en vrijwilligers van de Voedselbank Texel hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen en/of laten nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Bewaarperiode
De Voedselbank Texel bewaart de (bijzondere) persoonsgegevens van de deelnemers in beginsel zolang de dienstverlening duurt en vervolgens tot maximaal 3 jaar daarna.

Wat zijn de rechten van de deelnemer?
Een deelnemer van de Voedselbank Texel heeft de volgende rechten:
1. Recht op het inzien en aanvullen van de eigen persoonsgegevens;
2. Recht op het laten corrigeren en/of verwijderen van onjuistheden daarin;
3. Recht op een afschrift van de vastgelegde eigen persoonsgegevens;
4. De deelnemer heeft het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door de Voedselbank Texel. De Voedselbank Texel zal alsdan beoordelen of zij aan het bezwaar tegemoet kan komen;
5. Recht op vergetelheid. De deelnemer heeft het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen, om ‘vergeten’ te worden indien dit uit oogpunt van goed hulpverlenerschap ook verantwoord is;
6. Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit). Als de deelnemer dat wil dan zullen wij een afschrift van zijn/haar persoonsgegevens verstrekken. De deelnemer heeft het recht deze gegevens aan een ander te verstrekken.

Een deelnemer kan de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen omdat de voedselbank Texel soms aan wettelijke verplichtingen is gehouden.

Waar kan de (oud) deelnemer terecht met een vraag of een klacht?
Met vragen, klachten of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van zijn/haar persoonsgegevens, kan de (oud) deelnemer zich schriftelijk richten tot de voorzitter van het bestuur van de Voedselbank Texel of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Kan de Voedselbank Texel dit document wijzigen?
De Voedselbank Texel mag deze privacyverklaring wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op onze website.

Contact

Stichting Voedselbank Texel
Jonkerstraat 13
1791 GN, Den Burg | Texel

Telefoon:
06-19179598
E-mail: info@voedselbanktexel.nl