Voedselbank Texel

Werkwijze / Criteria

Verstrekkingsvoorwaarden Voedselbank Texel

Voedselbank Texel verwoordt in het onderstaande haar uitgangspunten ten aanzien van de verstrekking van voedselpakketten. Deze uitgangspunten zijn de basis voor de daaropvolgende procesbeschrijving. Beide documenten geven vorm aan de samenwerking van voedselbank Texel met de hulpverlenende instanties en organisaties. Voedselbank Texel houdt zich niet bezig met de toetsing van (financiële) gegevens van haar (potentiële) klanten.

 Uitgangspunten:

 1. Voedselbank Texel is een onafhankelijke organisatie die in de gemeente Texel voedsel(nood)hulp verstrekt, die verspilling van kwalitatief hoogwaardig voedsel tegengaat en een signalerende functie heeft waar het de armoede in onze samenleving aangaat.
 2. Voor de voedselbank Texel speelt de wijze waarop de deelnemers in hun behoeftige situatie terecht zijn gekomen geen rol. De daadwerkelijke behoefte is het uitgangspunt voor het verstrekken van haar hulp.
 3. Voedselbank Texel verleent noodhulp. Dit betekent dat zij 1 maal per week, in beginsel gedurende 6 maanden voedselpakketten verstrekt. Dit in de hoop dat de deelnemer, al of niet met hulp van de daartoe geëigende instanties en organisaties, zijn of haar situatie zo weet te verbeteren dat noodhulp niet meer noodzakelijk is.
 4. In principe verstrekt de voedselbank Texel voedselpakketten aan een ieder die in een recent verstreken periode voldeed aan de criteria.
 5. Mocht er in de recent verstreken periode niet zijn voldaan aan de criteria maar zal dit de komende tijd wél zo zijn, dan zal worden uitgegaan van de toekomstige situatie. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een plotseling optredende wijziging van het inkomsten- of uitgavenpatroon. 
 6. Er wordt rekening gehouden met een vast basisbedrag van 150,- euro per huishouden.
 7. Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen in het huishouden.

  Per persoon in de huishouding mag een bedrag van € 100 worden opgeteld.

  Een paar voorbeelden:

  Basisbedrag   € 150,-
  Per persoon   € 100,-
  1 Persoon   € 250,-
  2 Volwassenen   € 350,-
  1 Volwassenen en 1 kind   € 350,-
  1 Volwassenen en 2 kinderen   € 450,-
  2 Volwassenen en 2 kinderen   € 550,-
  1 Volwassenen en 3 kinderen   € 550,-
  enz.    
       
 8. Onder vrij besteedbaar inkomen verstaan we het gezinsinkomen na aftrek van vaste kosten zoals huur, hypotheek, gas/licht/water, verzekeringen, belastingen en dergelijke. Voedselbank Texel sluit aan bij de wijze van berekenen zoals de vereniging van Nederlandse voedselbanken deze jaarlijks publiceert op haar website.
 9. De aanmelding van een deelnemer geschiedt alleen met hun instemming en uitsluitend door instanties en hulpverlenende organisaties die zicht hebben op de financiële situatie van de (potentiële) deelnemers en daartoe door voedselbank Texel bevoegd zijn verklaard. Dit, om optimaal zorg te dragen voor een verstrekking aan de beoogde doelgroep en onterechte verstrekking tegen te gaan. Mede hiertoe onderhoudt voedselbank Texel een intensief contact met de bedoelde instanties en organisaties over de voortgang.
 10. Potentiële deelnemers die zich rechtstreeks tot voedselbank Texel wenden, worden door haar geïnformeerd over de hulpverlenende instanties en organisaties wier bemiddeling zij kunnen inroepen voor het doen van een aanvraag en verdere professionele hulp.
 11. Voedselbank Texel gaat ervanuit dat de deelnemer professionele hulp zoekt voor de ondersteuning bij het oplossen van de financiële problemen.
 12. De onder 9 bedoelde instanties en organisaties melden deelnemers uitsluitend aan op basis van de uitgangspunten zoals in dit document zijn verwoord. Dit, om rechtsongelijkheid zoveel als mogelijk tegen te gaan. Indien noodzakelijk kunnen zij, op verzoek van de klant, in individuele gevallen besluiten tot een verlenging van de verstrekkingduur met een nieuwe termijn van 6 maanden. De maximale duur van de verstrekking is in beginsel 3 jaar. In overleg met de doorverwijzende instantie of organisatie kan deze termijn wegens bijzondere omstandigheden worden verlengd.
 13. De verstrekking kan voortijdig worden beëindigd wanneer de deelnemer geen prijs meer stelt op verstrekking, zich niet aan de afspraken houdt of niet meer aan de gestelde criteria voldoet.
 14. De voedselpakketten hebben in beginsel een standaard inhoud, waarbij zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met bij aanvang van de periode opgegeven wensen i.v.m. dieet, geloof en allergieën. Voedselbank Texel is niet ontvankelijk voor eventuele klachten over de samenstelling.
 15. Voedselbank Texel hanteert de op de te verstrekken producten vermelde houdbaarheidsdata voert administratie van de uitgiftedata. Haar bedrijfsvoering voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van opslag, hygiëne en voedselveiligheid. Zij stelt melding op prijs wanneer de kwaliteit van een product onverhoopt tekort schiet.
 16. Teneinde een juiste verstrekking van de voedselpakketten mogelijk te maken worden de bepaalde persoonsgegevens van deelnemers geregistreerd. Deze registratie is een noodzakelijke voorwaarde voor de verstrekking, waarvoor de deelnemer expliciet om toestemming wordt gevraagd.
 17. Ondanks de inspanningen om dit te voorkomen is het mogelijk dat niet het juiste voedselpakket aan de specifieke deelnemer wordt verstrekt. De deelnemer wordt geacht dit alsdan direct aan de voedselbank te melden, zodat er corrigerend kan worden gehandeld.
 18. Behalve de zorg voor de privacy van de deelnemers beschouwt voedselbank Texel ook de bewaking van de discretie als een belangrijke taak. Het belang van de deelnemer staat hierbij centraal.

Procesbeschrijving in stappen

     
1. De potentiële deelnemer geeft de verwijzende instantie of organisatie (hierna: de verwijzer) te kennen een aanvraag te willen indienen om in aanmerking te komen voor een wekelijks voedselpakket van de voedselbank Texel.  
2. De verwijzer gaat na of de aanvrager voldoet aan de criteria zoals genoemd in de verstrekkingsvoorwaarden.  
3. De verwijzer informeert de aanvrager of deze definitief in aanmerking komt voor het wekelijkse voedselpakket. Als dat zo is dan wordt deze geïnformeerd over de verdere procedure en wordt toestemming gevraagd om de benodigde (persoons)gegevens door te geven aan de voedselbank Texel.  
4. De verwijzer levert na verkregen toestemming de benodigde gegevens aan bij de voedselbank Texel.   
5. Voedselbank Texel informeert de deelnemer over het feit van zijn registratie en over praktische zaken met betrekking tot het moment en de plaats van verstrekking.  
6. De deelnemer haalt het voedselpakket zelf op (eigen tassen meenemen) maar kan dit ook laten ophalen door iemand die vooraf is aangemeld bij de voedselbank Texel.  
7. De verstrekking eindigt na 6 maanden. De deelnemer wordt daarvan tijdig in kennis gesteld zodat deze eventueel een aanvraag voor verlenging kan doen bij de verwijzer.  
8. Al voor afloop van de 6-maandstermijn kan de deelnemer bij de verwijzer om  verlenging van de verstrekkingsduur aanvragen. Bij een positieve hertoets informeert de verwijzer de deelnemer en de voedselbank Texel, waarna het proces vanaf stap 5 weer wordt opgepakt.  

Contact

Stichting Voedselbank Texel
Jonkerstraat 13
1791 GN, Den Burg | Texel

Telefoon:
06-19179598
E-mail: info@voedselbanktexel.nl