Voedselbank Texel

Algemene Informatie

Voedselbank Texel is een initiatief van "Stichting Broodnodig op Texel", ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37125055.

De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is sinds 1 januari 2010 als zodanig bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer RSIN 819288780.

De statutatire doelstelling van de stichting is (conform artikel 2 van de statuten):
1.a. Het oprichten, instandhouden en exploiteren van een voedselbank op non-profit
      basis.
1.b Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
      ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2.   De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzamelen bij
      producenten en distributeurs van levensmiddelen van producten die om één of
      andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog honderd
      procent goed zijn.

De voedselbank is gevestigd in het Rode Kruis gebouw aan de Jonkerstraat 13, 1791GN Den Burg | Texel. Het telefoonnummer van voedselbank Texel is 06 1917 9598. Voedselbank Texel is lid van de Vereniging Voedselbanken Nederland.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
- J. van den Berk (voorzitter)
-
- M. Aubertijn
- D.W. Penha

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, net als alle andere bij de Voedselbank betrokken vrijwilligers.

Onze visie

- In Nederland leeft meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens
- Voedselbank Texel helpt mensen door ze tijdelijk te voorzien van
   voedselpakketten
- Om onze deelnemers van eten te voorzien, werken wij samen met
  bedrijven,
 instellingen, overheden en particulieren
- Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden,
  voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast

Onze kernwaarden

- We werken uitsluitend met vrijwilligers
- We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt

- We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
- We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
- We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
- We zijn neutraal en onafhankelijk, "burgers voor burgers"
- We zijn transparant in onze verantwoording

Onze hoofddoelstellingen (tevens beleid)

- Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
- Het voorkomen van verspilling van goed voedsel
- Voorts volgen wij het beleid van de vereniging van Voedselbanken Nederland, met als speerpunt voor 2019 het verbeteren van de bereikbaarheid van de doelgroep 

Realisering 

Met behulp van vrijwilligers realiseert de voedselbank haar doel onder meer door het inzamelen van levensmiddelen bij producenten en winkeliers. Het betreft veelal producten die om één of andere reden niet verkocht worden, maar die kwalitatief nog steeds voldoen aan alle voorwaarden van (ondermeer) voedselveiligheid. Een aantal kwekers op het eiland levert daarnaast wekelijks verse groenten en fruit van het seizoen. Verder wordt er samengewerkt met andere voedselbanken in Noord-Holland, zodat er een wekelijks variërend pakket van hoge kwaliteit kan worden aangeboden aan de deelnemers. Het pakket is geen volledige vervanging van uw wekelijkse boodschappen maar is een aanvulling daarop. 

De voedselbank Texel wordt ondersteund door Stichting Kerken en Minima, de gemeente Texel, Texels Welzijn. Maar ook huisartsen en andere zorgverleners rekenen wij tot de actieve doorverwijzers.

De schatting is dat op het eiland Texel circa 50 gezinnen voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor een wekelijks voedselpakket. Echter, slechts een deel daarvan dient ook daadwerkelijk een aanvraag in. Wij beschouwen het als een uitdaging om meer mensen uit deze doelgroep in beeld te krijgen en te bewegen om een aanvraag in te dienen. Dat doen wij niet alleen door de inwoners van Texel te informeren over onze activiteiten maar zeker ook om -als het maar enigszins mogelijk is- "drempels" te verlagen. In 2018 zagen wij het aantal deelnemers toenemen van 8 gezinnen per 1 januari naar 22 gezinnen aan het eind van het jaar.

Privacy

Wij begrijpen namelijk heel goed dat er drempels zijn om een aanvraag te doen of een voedselpakket in ontvangst te nemen. U kunt er echter van uitgaan dat wij waar dat maar enigszins mogelijk is geen persoonsgegevens gebruiken in onze werkprocessen, dat wij alleen persoonsgegevens gebruiken en bewaren voorzover wij die echt nodig hebben om uw pakket samen te stellen en uit te reiken. Die gegevens worden vernietigd zodra vaststaat dat u geen gebruik meer zult maken van het voedselpakket. Wij verstrekken géén informatie aan derden (tenzij wet- of regelgeving ons daartoe verplichten). de vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben een privacyverklaring ondertekend.
De uitgebreide privacyverklaring vindt u onder de knop "Privacyverklaring" onderin dit scherm.

Toekenningscriteria

Heeft een persoon of gezin na aftrek van vaste lasten te weinig geld over voor het doen van de dagelijkse boodschappen, dan bestaat er in beginsel de mogelijkheid om wekelijks het gratis voedselpakket te ontvangen. 

De criteria voor 2019 zijn globaal als volgt:
- basisbedrag van € 225 voor een éénpersoonshuishouden;
- verhoogd met € 90 per extra inwonend gezinslid;
- voor een gezin bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderen komt dat uit op 
  € 225 + 3 x € 90 = € 495;

Heeft het gezin uit dit rekenvoorbeeld maandelijks € 495 of minder te besteden voor de dagelijkse boodschappen, dan komt dit gezin in aanmerking voor het voedselpakket. 

Denkt u dat u in aanmerking komt? Kijk dan verder onder "Aanmelden bij de voedselbank" voor de precieze voorwaarden en voor de aanvraagprocedure.

Toetsing van gegevens

Voor ons van de voedselbank Texel is het alleen maar belangrijk dat mensen die daarvoor in aanmerking komen ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van de mogelijkheid om een voedselpakket te ontvangen.

Waarom mensen in een lastige financiële situatie terecht zijn gekomen is hoeven wij niet te weten en weten wij ook niet. Een aanvraag wordt namelijk ingediend bij -en getoetst door- een medewerker van de maatschappelijke organisatie "Texels Welzijn". De voedselbank bemoeit zich dus niet met de financiën van haar (potentiële) deelnemers! 
Pas als een aanvraag is goedgekeurd krijgt de voedselbank van Texels Welzijn de hoogstnoodzakelijke gegevens door om de voedselpakketten te kunnen samenstellen en klaarzetten, waaronder de gezinssamenstelling, dieetwensen en eventuele geloofsovertuigingen waar rekening mee dient te worden gehouden.  

Wanneer, waar en hoe lang kan het voedselpakket worden ontvangen?

Als een aanvraag is goedgekeurd dan geldt dat in eerste instantie voor 6 maanden. Vervolgens wordt kort voor afloop van de periode gekeken of er nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden. Als dat zo is dan loopt de verstrekking weer met 6 maanden door. De verstrekking duurt in beginsel maximaal 3 jaar, al kan zelfs dan nog worden besloten om de verstrekking langer voort te zetten.

Het voedselpakket kan iedere donderdag tussen 10:30 en 11:30 uur worden opgehaald in het Rode Kruis gebouw in Den Burg, Jonkerstraat 13. Als u echt niet in staat bent om het pakket op te (laten) halen dan kan het in overleg ook op donderdagochtend bezorgd worden. 

Voorlopige voorziening

Het is mogelijk om vooruitlopend op de behandeling van een aanvraag alvast een voedselpakket te ontvangen. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat er ook daadwerkelijk een aanvraag is of wordt ingediend bij Texels Welzijn.

Contact

Stichting Broodnodig op Texel | Voedselbank Texel
Jonkerstraat 13
1791 GN, Den Burg | Texel

Telefoon:
06-19179598
E-mail: stichtingbroodnodig@texel.com

Voedselbank Texel facebook