Voedselbank Texel

Algemene Informatie

Doel

Mensen in nood een tijdelijke handreiking in de vorm van levensmiddelen bieden.
Verspilling van goede voeding voorkomen.

Doelstelling

“Het oprichten, in stand houden en exploiteren van een voedselbank op non-profit basis en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzamelen bij producenten en distributeurs van levensmiddelen van producten die om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog honderd procent zijn.

Vorm

Er is gekozen voor de Stichtingsvorm

Bestuur

Jan Koppenol Voorzitter
Josje van den Berk Secretaris/coördinator
Mary Veltkamp Penningmeester
Dwight Penha Lid
Mariëlle Aubertijn Lid

Medewerkers

Er is een vrijwilligerswerkgroep gevormd welk uit  10 personen bestaat.

Samenwerking

Stichting Broodnodig op Texel met de Samenwerkende Voedselbanken in Noord-Holland en het Gooi.

Stichting Kerken en Minima, gemeente Texel, Texels Welzijn en Stichting De Waerden attenderen de mensen die er voor in aanmerking komen op de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een voedselpakket. Zij schatten dat rondom veertig à vijftig gezinnen op- of onder de armoedegrens leven.

Armoedegrens

Huishoudens die in aanmerking komen voor een voedselpakket hebben minder te besteden dan € 215,- voor de eerste volwassene, voor iedere volgende persoon € 85,- Dit komt er op neer dat een gezin van 2 volwassenen met twee kinderen minder te besteden moet hebben dan € 470,- per maand voor voedsel en kleding.

Klik hier voor de volledige criteria

Controle

Degene die in aanmerking denkt te komen voor een voedselpakket, vaak op de mogelijkheid gewezen door kerken, huisartsen of hulpverlenende instanties, dient een intakeformulier in te vullen.
Stichting Broodnodig op Texel is niet bevoegd om (financiële) gegevens te toetsen. Daarvoor wenden wij ons tot Texels Welzijn.

Uitreiking en duur

De voedselpakketten worden eenmaal per week uitgereikt voor de duur van zes maanden.
Na deze zes maanden wordt opnieuw de financiële situatie getoetst. Een eventuele verlenging is mogelijk

Aanvoer

De basisproducten worden gratis verstrekt via een distributiecentrum in Amsterdam. Voedselconcerns, waaronder Unilever, bevoorraden dit centrale depot. De producten zijn kwalitatief uitstekend maar kunnen niet meer via gewone kanalen afgezet worden.
De versproducten moeten we betrekken vanuit de eigen regio.

Non-food

Stichting Broodnodig op Texel zal trachten om iedere week de voedselpakketten aan te vullen met nuttige zaken, zoals wasmiddelen, zeep, tandpasta, toiletpapier et cetera

Huisvesting

Stichting Broodnodig op Texel heeft sinds september 2006 de beschikking over een ruimte in het Rode Kruisgebouw, Jonkerstraat 13, in Den Burg.
Hier worden de pakketten samengesteld waarna deze door de cliënten kunnen worden opgehaald.
Een aantal cliënten is niet in de gelegenheid om het voedselpakket zelf te halen. De pakketten worden in zulke gevallen bezorgd.

Gastvrij onthaal

De cliënten worden gastvrij onthaald met koffie en thee, waarbij de mogelijkheid wordt geboden tot een gesprek indien men dat wenst.
In geval van problemen zal zoveel mogelijk getracht worden ondersteuning te bieden en waar mogelijk adequaat door te verwijzen.

Begroting

Er zal een jaarlijkse begroting gemaakt worden voor de inventaris en een exploitatieoverzicht.

Fondsen

Naast geldelijke steun van een aantal Texelse Ondernemers is een bijdrage gevraagd aan:

Gemeente Texel (startkapitaal ontvangen)
Stichting Het Texelfonds
Stichting Samen Eén Texel
De Eelman Stichting (donatie ontvangen)
Lions Club Texel (donatie ontvangen)
Het Oranjefonds (donatie ontvangen)
Rotary, afd. Texel (donatie ontvangen)
Texelse Kerkgenootschappen (diverse donaties ontvangen)

Contact

Stichting Broodnodig Texel | Voedselbank Texel
Jonkerstraat 13
1791 GN, Den Burg | Texel

Telefoon:
06-19179598
E-mail: stichtingbroodnodig@texel.com

Voedselbank Texel facebook