Voedselbank Texel

Werkwijze / Criteria

Verstrekkingsvoorwaarden Stichting Broodnodig op Texel

Stichting Broodnodig op Texel verwoordt in het onderstaande haar uitgangspunten ten aanzien van de verstrekking van voedselpakketten. Deze uitgangspunten zijn de basis voor de daaropvolgende procesbeschrijving. Beide documenten geven vorm aan de samenwerking van Stichting Broodnodig op Texel met de hulpverlenende instanties en organisaties. Stichting Broodnodig op Texel is niet bevoegd om (financiële) gegevens te toetsen.

 

Uitgangspunten:

 1. Stichting Broodnodig op Texel is een onafhankelijke organisatie die in de gemeente Texel voedsel(nood)hulp verstrekt, die verspilling van kwalitatief hoogwaardig voedsel tegengaat en een signalerende functie heeft waar het de armoede in onze samenleving aangaat.
 2. Voor Stichting Broodnodig op Texel speelt de wijze waarop haar klanten in hun behoeftige situatie terecht zijn gekomen geen rol. De daadwerkelijke behoefte is het uitgangspunt voor het verstrekken van haar hulp.
 3. Stichting Broodnodig op Texel verleent noodhulp. Dit betekent dat zij 1 maal per week, in principe gedurende 6 maanden voedselpakketten verstrekt. Dit in de hoop dat de klant, al of niet met hulp van de daartoe geëigende instanties en organisaties, zijn of haar situatie zo weet te verbeteren dat noodhulp niet meer noodzakelijk is.
 4. In principe verstrekt Stichting Broodnodig op Texel voedsel aan een ieder die voldoet aan de volgende criteria:

  Bedragen per 1 januari 2018:
  Alleenstaanden met een vrij besteedbaar inkomen van minder dan.
 5. Er wordt voortaan rekening gehouden met een vast basisbedrag van 130,- euro per huishouden.
  Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen.
  Per persoon in de huishouding mag een bedrag van 85,- euro worden opgeteld.

  Een paar voorbeelden:

  Basisbedrag   € 130,-
  Per persoon   €   85,-
  1 Persoon   € 215,-
  2 Volwassenen   € 300,-
  1 Volwassenen en 1 kind   € 300,-
  1 Volwassenen en 2 kinderen   € 385,-
  2 Volwassenen en 2 kinderen   € 470,-
  1 Volwassenen en 3 kinderen   € 470,-
  enz.    
       
 6. Er is geen onderscheid meer in bedrag voor een kind of volwassene.

  Onder vrij besteedbaar inkomen verstaan we het inkomen na aftrek van vaste kosten zoals huur, gas,licht, water, verzekeringen et cetera.

 7. De aanmelding van de klanten geschiedt alleen met hun instemming en uitsluitend door instanties en hulpverlenende organisaties die zicht hebben op de financiële situatie van de (potentiële) klanten en daartoe door Stichting Broodnodig op Texel bevoegd zijn verklaard. Dit, om optimaal zorg te dragen voor een verstrekking aan de beoogde doelgroep en onterechte verstrekking tegen te gaan. Mede hiertoe onderhoudt Stichting Broodnodig op Texel een intensief contact met de bedoelde instanties en organisaties over de voortgang, onder andere door middel van casuïstiek.
 8. Potentiële klanten die zich rechtstreeks tot Stichting Broodnodig op Texel wenden, worden door haar geïnformeerd over de hulpverlenende instanties en organisaties wier bemiddeling zij kunnen inroepen betreffende de aanmelding.
 9. De onder 5 en 6 bedoelde instanties en organisaties melden klanten aan op basis van de richtlijnen die onder 3 en 4 zijn verwoord. Dit, om rechtsongelijkheid zoveel als mogelijk tegen te gaan. Indien noodzakelijk kunnen zij, op verzoek van de klant, in individuele gevallen besluiten tot een verlenging van de verstrekkingduur met een nieuwe termijn van 6 maanden.
 10. De verstrekking kan voortijdig worden beëindigd wanneer de klant geen prijs meer stelt op verstrekking, zich niet aan de afspraken houdt of niet meer aan de gestelde criteria voldoet.
 11. De voedselpakketten hebben per uitgiftedatum in principe een standaard inhoud. Stichting Broodnodig op Texel is niet ontvankelijk voor eventuele klachten over de samenstelling.
 12. Stichting Broodnodig op Texel hanteert de houdbaarheidsdata die op de producten die zij verstrekt staan vermeld en voert administratie van de uitgiftedata. Haar bedrijfsvoering voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van opslag en hygiëne. Zij stelt melding op prijs wanneer de kwaliteit van een product onverhoopt tekort schiet.
 13. Ten einde een juiste verstrekking van de voedselpakketten mogelijk te maken worden de klanten door Stichting Broodnodig op Texel geregistreerd. Deze registratie is een voorwaarde voor de verstrekking doch alleen mogelijk met instemming van de klant.
 14. Ondanks de inspanningen dit te voorkomen is het waarschijnlijk onvermijdelijk dat een klein percentage van de voedselpakketten bij de ‘verkeerde’ persoon terechtkomt. Dit feit is echter ondergeschikt aan het feit dat het overgrote deel van de hulp wel aan de juiste persoon wordt verstrekt.
 15. Behalve de zorg voor de privacy beschouwt Stichting Broodnodig op Texel de bewaking van de discretie (attitude vrijwilligers, plaatsen van uitgifte) als een van haar hoofdtaken. Het belang van de klant staat hierbij centraal.

Procesbeschrijving:

  Handeling Uitgangspunt
1. De potentiële klant geeft de verwijzende instantie of organisatie (lees VIO) te kennen in aanmerking te willen komen voor noodhulpverlening door Stichting Broodnodig op Texel (lees SBT) 5
2. De VIO gaat zo goed mogelijk na of de potentiële klant voldoet aan de gestelde criteria. 4,7,9,11
3. De VIO informeert de potentiële klant over de procedure, in het bijzonder waar het de handelwijze betreffende de persoonlijke gegevens aangaat en vraagt hem of haar schriftelijk om instemming met de procedure en aanmelding. 3,4,5,7,8,10,12
4. De VIO levert SBT de benodigde gegevens aan via het daartoe bestemde formulier. 5
5. SBT informeert de klant over het feit van zijn registratie en over moment en plaats van verstrekking. 12
6. De klant kan zelf het voedselpakket afhalen (een eigen tas meenemen) of indien nodig door SBT laten bezorgen. 3
7. De verstrekking eindigt automatisch na de gestelde termijn. SBT stelt de klant en de verwijzende organisatie of instantie hiervan tijdig op de hoogte. 7
8. Al voor de gestelde termijn afloopt kan de klant de VIO om verlenging van de verstrekkingduur vragen. Beschikt de VIO positief en heeft zij SBT hierover geïnformeerd, dan is de procedure vanaf punt 5 van toepassing.  

Contact

Stichting Broodnodig Texel | Voedselbank Texel
Jonkerstraat 13
1791 GN, Den Burg | Texel

Telefoon:
06-19179598
E-mail: stichtingbroodnodig@texel.com

Voedselbank Texel facebook